Projekty‎ > ‎

Stavebný pozemok - Rusínska Cesta


Pozemok takmer v centre mesta Prešov má výmeru 34 488 m2. Parcely pozemku sú evidované na LV č. 14313. Parcely majú rovinatý povrch územia. Vzdialenosť od centra mesta Prešov je do 5 min peši. V okolí sa nachádza individuálna výstavba rodinných domov.

 

V zmysle schváleného územného plánu mesta Prešov a v zmysle stanoviska mesta Prešov k funkčnému využitiu pozemkov, pozemky môžu byť zastavané základnými zariadeniami súvisiacimi s občianskou vybavenosťou – rekreačné a športové zariadenia, stravovacie zariadenia.

Lokalita sa nachádza blízko centra mesta Prešov v rámci nezastavaného územia v okolí
rieky Sekčov. Parcely riešeného územia sú vymedzené zo západu Východnou ulicou a jej
zástavbou RD s ich vlastnými pozemkami - záhradami, zo severu Rusínskou ulicou,
z východu starým ramenom rieky Sekčov a z juhovýchodu až východu susedí s areálom
závodu ZPA. Pozemok je v súčasnosti nevyužívaný. V Územnom pláne mesta Prešov je vedený ako plocha urbanistickej zelene. Pozemok nie je oplotený, nenachádzajú sa tu žiadne pamiatkovo chránené objekty ani
iné objekty, prístupová cesta je v našom vlastnicve a všetky inžinierske siete sú na pozemku.

Napojenie na kanalizačnú sieť je z potrubia prechádzajúceho územím ŽB DN 400mm, napojenie na elektrickú sieť je z neďaleko prechádzajúceho vedenia v južnej časti lokality VN 22kV, ako aj napojenie na plynovú sieť je z neďalekého plynového potrubia v tejto južnej časti lokality STL – 300-OCL, ako aj napojenie na vodárenskú sieť je z neďalekého vodovodného potrubia v tejto južnej časti lokality LT DN 200mm. Pri realizácii výstavby na území nebudú potrebné prekládky inžinierskych sietí.

Urbanistická koncepcia a organizácia územia je daná orientáciou a tvarom pozemku ako aj možnosťami jeho napojenia na existujúcu komunikačnú sieť. Zámerom riešenia je vytvorenie kompaktného obytného komplexu, nadväzujúceho na širšie okolie, s možnosťou perspektívneho rozvoja na voľných parcelách v susedstve. Navrhovaný súbor bytových domov tvorí samostatný celok s vlastným napojením na cestnú sieť. Rešpektuje danosti územia (tvar, svahovitosť).


ć
Martin Matuska,
Jun 20, 2013, 2:38 AM